Pedagogia

L’enseignement supérieur

Elioutine, Viatcheslav = Eljutin, Vjaceslav
L’enseignement supérieur
Moscou = Moskva, Novosti, 1976

Segnatura: II 316

A.S. Makarenko i sovremennaja skola

Nezinskij, N.P.
A.S. Makarenko i sovremennaja skola
Kiev, Radjans’kaja Skola, 1970
Pedagogia. Makarenko, Anton Semenovic (1888 – 1935)
Segnatura: II 296