Donazione

Byliny


Byliny
Leningrad, Sovetskij Pisatel’, 1957
Folclore russo – Byline
Segnatura: Donazione , ripiano K, numero 9

V’ omute

Michajlov’, A.
V’ omute
S. Peterburg, zdanie Knigoprodavca V.I. Gubinskago, 1886

Segnatura: Donazione , ripiano K, numero 27