Polit., Econ., Sociol.

Fondy Sovetskoj voennoj administracii v Germanii (SVAG) v Gosudarstvennom archive Rossijskoj Federacii. Cast’ I: Katalog del fondov Sovetskoj voennoj administracij v Germanii (R-7317) 1945-1949 gg.

Fondy Sovetskoj voennoj administracii v Germanii (SVAG) v Gosudarstvennom archive Rossijskoj Federacii. Cast’ I: Katalog del fondov Sovetskoj voennoj administracij v Germanii (R-7317) 1945-1949 gg.
Moskva, Novyj Chronograf, 2004
Storia URSS – SVAG (1945-1949)
Segnatura: IXI 1300